ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ภาพกิจกรรม ครูผู้เกษียณอายุราชการ น้อมมนัสยินดีรินฤดีมุทิตา
ภาพกิจกรรมพิธีมุทิตาจิต แด่ครูเกษียณ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
ภาพกิจกรรมร่วมงานมหกรรม
วิชาการเพื่อพัฒนาบุลคากร
สู่ประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม
ศึกษาดูงานบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
นิเทศกำกับติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.18
ภาพกิจกรรมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
งานมหกรรมความดี เปิดบ้านคุณธรรม
 
 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2016 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม และ นายพงศกร แสงเพิ่ม

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"